STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów XXXI Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów

w Szczecinie w dniu 9.06.2011 r.

 

 PREAMBUŁA

Zadaniem pediatrii jest sprawowanie wszechstronnej opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą. Skuteczna realizacja tego celu w Rzeczypospolitej Polskiej uwarunkowana jest ścisłym współdziałaniem lekarzy pediatrów, świadomych istnienia szczególnych potrzeb populacji wieku rozwojowego. Lekarze dzieci, wierni zasadzie integralności pediatrii zrzeszają się w Polskim Towarzystwie Pediatrycznym i uchwalają poniższy statut.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Pediatryczne”, zwane dalej Towarzystwem.

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Towarzystwa znajduje się w Warszawie.

§3

 1. Towarzystwo działa zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.
 2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 3. Godłem Towarzystwa jest wizerunek dziecka z napisem w otoku:„POLONORUM SOCIETAS PAEDIATRICA A PROF. JOSEPHO BRUDZIŃSKI A MCMVIII CONDITA”.
 4. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z godłem Towarzystwa w środku oraz napisem w otoku: „Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Zarząd Główny”, albo „Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Zarząd Oddziału” oraz pieczęci podłużnych z napisem o treści jak wyżej i właściwymi adresami siedzib.
 5. Towarzystwo posiada odznakę członkowską przedstawiającą miniaturę godła w kolorach: srebrnym i złotym.

§4

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Towarzystwo może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

§5

 1. Członkowie Towarzystwa zrzeszają się w Oddziałach Terenowych.
 2. Oddziały Terenowe powołuje i znosi Zarząd Główny Towarzystwa.
 3. Członkowie Towarzystwa mogą również prowadzić działalność na rzecz medycyny wieku rozwojowego w ogólnopolskich sekcjach specjalistycznych, grupach roboczych Towarzystwa oraz w odrębnych specjalistycznych towarzystwach pediatrycznych.
 4. Ogólnopolskie Sekcje Specjalistyczne powołuje i znosi Zarząd Główny Towarzystwa.

§6

 1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia o takim samym lub podobnym profilu działania.
 2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych fundacji działających na rzecz dziecka i rodziny.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Towarzystwa

§7

Celami Towarzystwa są:

 1. upowszechnianie wiedzy z dziedziny medycyny wieku rozwojowego,
 2. współudział w tworzeniu polityki zdrowotnej wobec populacji wieku rozwojowego w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju i stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
 3. podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy pediatrów,
 4. szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
 5. reprezentowanie ogółu polskich pediatrów wobec: władz państwowych i samorządowych (administracji centralnej i terenowej), władz samorządu lekarskiego oraz wobec stowarzyszeń lekarzy innych specjalności i wszystkich innych stowarzyszeń naukowych,
 6. nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie medycyny wieku rozwojowego.

§8

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i posiedzeń naukowych oraz prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w ramach określonego ustawą kształcenia ustawicznego lekarzy,
 2. prowadzenie działalności wydawniczej w tym wydawanie czasopism,
 3. współpracę z instytucjami i podmiotami powołanymi do rozwiązywania problemów medycyny wieku rozwojowego,
 4. prezentowanie opinii w sprawie ważnych problemów dotyczących ochrony zdrowia dzieci i młodzieży oraz wydawanie stosownych oświadczeń publicznych,
 5. organizowanie konkursów i nagradzanie najlepszych prac naukowych lekarzy pediatrów,
 6. promowanie osiągnięć naukowych oraz najlepszych rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia dziecka,
 7. delegowanie członków Towarzystwa na międzynarodowe kongresy, zjazdy i sympozja,
 8. przyznawanie nagród regulaminowych i Tytułu Członka Honorowego za wyróżniającą się działalność organizacyjną i wybitne zasługi na rzecz Towarzystwa lub medycyny wieku rozwojowego,
 9. opiniowanie i zgłaszanie wniosków o przyznanie odznaczeń resortowych i państwowych członkom Towarzystwa,
 10. przygotowanie i prowadzenie programów w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia dzieci i młodzieży,
 11. prowadzenie Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Statut Szkoły określi Zarząd Główny.
 12. działalność reklamowa i promocyjną związaną z celami statutowymi,
 13. podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów statutowych.

§9

 1. Inne działania służące realizacji celów statutowych Towarzystwa, o których mowa w §8 pkt. 13, mogą być podejmowane przez członków Towarzystwa oraz przez Oddziały Terenowe i Ogólnopolskie Sekcje Specjalistyczne jedynie za zgodą Zarządu Głównego.
 2. Działania podjęte bez zgody Zarządu nie stanowią działań Towarzystwa.

§10

 1. Towarzystwo może podejmować działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. O zakresie, sposobach i kierunkach podejmowanej działalności gospodarczej decyduje Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§12

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być: lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, niezależnie od obywatelstwa i miejsca praktyki lekarskiej oraz przedstawiciele (z wykształceniem wyższym) dziedzin pokrewnych, działający na rzecz pediatrii i Towarzystwa.
 2. Przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje w drodze uchwały Zarząd właściwego Oddziału Terenowego na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i rekomendacji dwu uznanych w środowisku członków Towarzystwa.
 3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego Towarzystwa.

§13

Członek zwyczajny Towarzystwa zobowiązany jest:

 1. godnie reprezentować środowisko pediatrów polskich i dbać o dobre imię Towarzystwa,
 2. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,
 3. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 4. regularnie opłacać składki członkowskie. Członkowie emerytowani, nie pracujący zawodowo, mogą ubiegać się o zwolnienie przez Zarząd Oddziału z płacenia składek.

§14

Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa posiadającemu polskie obywatelstwo przysługuje:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze (przy wyborze terenowych i centralnych władz Towarzystwa),
 2. prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez Towarzystwo oraz we wszystkich innych formach działalności Towarzystwa,
 3. prawo zgłaszania uwag i wniosków do wszystkich władz Towarzystwa (Walnego Zgromadzenia, Zarządu Głównego, Zarządów Terenowych i Komisji Rewizyjnej),
 4. prawo noszenia odznaki członkowskiej.

§15

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu terenowo Zarządowi Oddziału,
 2. skreślenia z listy członków uchwałą właściwego terenowo Zarząd Oddziału z powodu:
  1. zalegania z opłatą składki członkowskiej prze okres 2 lat mimo pisemnego trzykrotnego upomnienia przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną,
  2. poważnego naruszenia obowiązków członkowskich,
  3. naruszenia przepisów kodeksu deontologicznego lub przepisów o wykonywaniu zawodu,
  4. utraty lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu orzeczonych przez sądy lekarskie,
  5. skazania wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw obywatelskich.

§16

 1. Członek skreślony na podstawie § 13, pkt. 2 lit. a) może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Towarzystwa po uregulowaniu zaległych składek.
 2. Od uchwały o wykluczeniu na podstawie § 13, pkt. 2 przysługuje członkowi odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wykluczeniu. Decyzja Zarządu Głównego jest ostateczna.
 3. Członek skreślony na podstawie § 13, pkt. 2, lit. d) i e) może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Towarzystwa po ustaniu przeszkody prawnej. Uchwałę o ponownym przyjęciu podejmuje Zarząd Główny.

§17

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele Towarzystwa oraz wspomaga Towarzystwo organizacyjnie i finansowo.
 2. Wysokość składki członka wspierającego nie powinna być niższa od 20-krotnej wartości składki członka zwyczajnego.
 3. Członków wspierających przyjmują Zarząd Główny lub właściwe terenowo Zarządy Oddziałów.

§18

 1. Członek wspierający ma prawo i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.
 2. Członek wspierający ma prawo korzystać z opinii i ekspertyz Towarzystwa.

§19

 1. Spory wynikające między członkami na tle statutowej działalności w obrębie Towarzystwa rozstrzygają Zarządy Oddziałów bądź Zarządy Sekcji zależnie od przedmiotu sporów.
 2. Od uchwały Zarządu Oddziału bądź Zarządu Sekcji rozstrzygającej spór przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie 30 dni do Zarządu Głównego Towarzystwa. Zarząd Główny powołuje komisje do spraw rozpoznania odwołania, która następnie przedstawia Zarządowi Głównemu swoje stanowisko na podstawie którego Zarząd Główny podejmuje ostateczną uchwałę w tej sprawie.

 ROZDZIAŁ IV

Władze naczelne Towarzystwa

§20

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów,
 2. Zarząd Główny i jego Prezydium,
 3. Główna komisja Rewizyjna.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą delegaci wybrani w wyborach we wszystkich Oddziałach Towarzystwa.

§21

 1. Kadencja naczelnych władz Towarzystwa trwa nie dłużej niż 4 lata.
 2. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
 3. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 4. W razie zmniejszenia składu osobowego, organ władzy może dokooptować do swojego grona nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby statutowego składu.

§22

Walne Zgromadzenie Towarzystwa 

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą delegaci wybrani w wyborach przeprowadzonych we wszystkich Oddziałach Towarzystwa.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co 4 lata.

§23

 1. Wybory delegatów na Walne Zgromadzenie przeprowadzane zostają na: Walnych Zgromadzeniach Delegatów Oddziałów Terenowych,
 2. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów wybierani są spośród członków Oddziałów Terenowych. Liczba delegatów wyłanianych w danym Oddziale Terenowym ustalana jest w taki sposób, że na każde rozpoczęte 30 członków Oddziału Terenowego przypada jeden delegat.
 3. Prawo reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu mają Oddziały Terenowe wolne od zadłużeń finansowych wobec Zarządu Głównego.
 4. Mandat Delegata utrzymuje ważność od chwili wyboru delegata przez cały okres kadencji władz naczelnych Towarzystwa i wygasa z chwilą przeprowadzenia kolejnych wyborów delegatów.
 5. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym:
  1. członkowie Zarządu Głównego, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Redaktorzy czasopism o ile nie zostali wybrani delegatami,
  2. członkowie honorowi i wspierający,
  3. zaproszeni goście.

§24

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny powiadamia delegatów, co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§25

 1. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy członek Towarzystwa zaproponowany przez Zarząd Oddziału, na terenie którego odbywa się Walne Zgromadzenie.
 2. Kandydatura na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów winna być zaakceptowana przez Zarząd Główny, na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz przyjęta przez Walne Zgromadzenie Delegatów przed jego rozpoczęciem w drodze głosowania jawnego.

§26

 1. Przewodniczący zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest jednoosobowo za:
  1. organizację i sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia,
  2. przeprowadzenie wyborów zgodnie z regulaminem wyborczym,
  3. zredagowanie projektu uchwały zgodnie z treścią wniosków zgłoszonych przez delegatów w czasie dyskusji oraz jego przyjęcie przez Walne Zgromadzenie.
 2. Mandat przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wygasa z chwilą przekazania protokołu z Walnego Zgromadzenia, protokołu Komisji Wyborczej i uchwały Walnego Zgromadzenia na ręce Prezesa i Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej nowo wybranych władz.

§27

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej pięciu Zarządów Oddziałów Terenowych.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszonego wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§28

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 4. dokonanie wyboru zgodnie z przyjętym regulaminem wyborczym:
  1. Prezesa,
  2. członków Zarządu Głównego,
  3. członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
 5. zatwierdzanie wniosku Zarządu Głównego w sprawie warunków i trybu płatności składek członkowskich,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny i delegatów,
 7. nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa,
 8. podejmowanie uchwały o zmianie statutu,
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.

§29

Prezes

 1. Prezes kieruje działalnością Zarządu Głównego Towarzystwa i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 2. Prezes w szczególności:
  1. dąży do zapewnienia warunków i określa strategię ogólnych rozwiązań i środków działania na rzecz wypełniania statutowych celów Towarzystwa i uchwał Walnego Zgromadzenia,
  2. przewodniczy posiedzeniu, Zarządu Głównego i określa skład osobowy Prezydium, wyznacza zakresy działań wiceprezesów oraz czynności pozostałych członków Zarządu Głównego,
  3. zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego i jego Prezydium, ustala program posiedzeń, przewodniczy obradom,
  4. przedstawia Zarządowi Głównemu do akceptacji roczne plany działalności oraz składa sprawozdania z ich wykonania,
  5. sprawuje nadzór nad administracją Zarządu Głównego i jest przełożonym pracowników zatrudnionych przez Zarząd Główny,
  6. powołuje kolegia doradcze, komisje problemowe, zespoły robocze, zależnie od potrzeb, dla spełnienia określonych zadań.
 3. Funkcję Prezesa można pełnić nie dłużej niż przez dwie, następujące po sobie, kadencje.
 4. W razie zaistnienia czasowej lub trwałej przeszkody w pełnieniu funkcji przez urzędującego Prezesa funkcje jego pełni I-szy wiceprezes.
 5. Prezes przyznaje nagrodę Oskara Pediatrii wg regulaminu ustalonego przez Zarząd Główny Towarzystwa

§30

Zarząd Główny i jego Prezydium

 1. Zarząd Główny wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów w liczbie 12 członków i kieruje działalnością Towarzystwa między Walnymi Zgromadzeniami.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Towarzystwa ilekroć zajdzie tego potrzeba, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
 3. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział, z głosem doradczym, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Konsultant Krajowy ds. Pediatrii, Redaktorzy czasopism, eksperci, doradcy i zaproszeni goście.
 4. Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni otrzymują wszyscy członkowie Zarządu Głównego i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.
 5. Towarzystwo reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu Głównego. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis Prezesa i Skarbnika lub dwóch upoważnionych członków Zarządu Głównego.

§31

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. podejmowanie działań w celu realizacji statutowych celów Towarzystwa i uchwał Walnego Zgromadzenia,
 2. podejmowanie uchwał w przedmiocie rocznych planów działalności podstawowej określających:
  1. kalendarium konferencji i sympozjów naukowych organizowanych przez Oddziały Terenowe i Ogólnopolskie Sekcje Specjalistyczne,
  2. zakres działalności wydawniczej,
  3. obszar współpracy i wymiany międzynarodowej,
  4. kondycję organizacyjną i finansową Oddziałów Terenowych i Ogólnopolskich Sekcji Specjalistycznych,
 3. zlecanie bądź współuczestnictwo w organizacji, ustalaniu tematyki i powoływaniu komitetów naukowych:
  1. Ogólnopolskiego Zjazdu Pediatrów,
  2. regionalnych sympozjów organizowanych przez zintegrowane Zarządy Oddziałów Terenowych,
  3. zjazdów naukowych organizowanych przez Ogólnopolskie Sekcje Specjalistyczne,
 4. powoływanie redaktorów naczelnych i komitetów redakcyjnych czasopism,
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
 6. powoływanie i znoszenie Oddziałów Terenowych i Ogólnopolskich Sekcji Specjalistycznych oraz nadzorowanie ich działalności,
 7. zatwierdzanie składu oficjalnych delegacji Towarzystwa wyjeżdżających za granicę,
 8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź rezygnacji z przynależności do stowarzyszeń i fundacji krajowych i zagranicznych,
 9. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
 10. wydawanie oświadczeń w sprawach istotnych dla ochrony zdrowia dzieci i młodzieży oraz interesów lekarzy pediatrów,
 11. przyznawanie medalu honorowego im. Józefa Brudzińskiego,
 12. występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń resortowych i państwowych dla członków Towarzystwa,
 13. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów i powierzanie ich organizacji Zarządom Oddziałów Terenowych,
 14. zatwierdzanie kandydatury Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 15. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów:
 16. sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz projektów głównych kierunków działalności Towarzystwa,
 17. wniosków w sprawie warunków i trybu płatności składek członkowskich,
 18. wniosków o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa,
 19. wniosków we wszystkich innych sprawach wymagających rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie Delegatów,
 20. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów Zarządów Sekcji w kwestii rozstrzygnięć sporów między członkami,
 21. ustalanie regulaminów przyznawania tytułów honorowego Ambasadora Pediatrii, Partnera Polskiej Pediatrii, Przyjaciela Polskiej Pediatrii.
 22. Zarząd decyduje o kierunkach działalności gospodarczej podejmowanej przez Towarzystwo oraz o sposobach jej podejmowania.
 23. Zarząd podejmuje uchwałę o udzieleniu zgody lub odmowie udzielenia zgody na podjęcie działań, o których mowa w § 8 pkt 13. Zarząd podejmuje uchwałę na umotywowany wniosek zainteresowanego Oddziału Terenowego lub Ogólnopolskiej Sekcji Specjalistycznej.

§32

 1. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego jego funkcję sprawuje Prezydium Zarządu Głównego.
 2. W skład Prezydium wchodzi nie mniej niż 6 członków Zarządu Głównego. Są to: Prezes, 3 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.
 3. Prezydium może podejmować uchwały przy obecności, co najmniej 4 członków, w tym Prezesa.
 4. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny na jego najbliższym posiedzeniu.
 5. Posiedzenia Prezydium odbywają się ilekroć zajdzie tego potrzeba, nie rzadziej jednak niż co 2 miesiące.
 6. Protokoły z posiedzeń Prezydium w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie otrzymują członkowie Zarządu Głównego i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.

§33

Główna Komisja Rewizyjna

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa i składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Główna Komisja Rewizyjna konstytuuje się, wybierając spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Główna Komisja Rewizyjna pełni funkcje nadzorcze w stosunku do Komisji Rewizyjnych Oddziałów Terenowych i Komisji Rewizyjnych Ogólnopolskich Sekcji Specjalistycznych.
 4. Główna Komisja Rewizyjna w szczególności:
  1. czuwa nad przestrzeganiem statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,
  2. kontroluje gospodarkę finansową Zarządu Głównego oraz Oddziałów Terenowych i Ogólnopolskich Sekcji Specjalistycznych,
  3. kontroluje i poddaje ocenie działalność merytoryczną i organizacyjną władz Towarzystwa.
 5. Główna Komisja Rewizyjna może występować z:
  1. wnioskami pokontrolnymi,
  2. wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego bądź jego Prezydium,
  3. wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 6. Główna Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie ze swojej działalności oraz występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 7. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej bądź delegowani przez niego członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach wszystkich władz Towarzystwa z głosem doradczym.
 8. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

ROZDZIAŁ V

Redaktorzy czasopism

§34

 1. Redaktorzy czasopism są powoływani i odwoływani przez Zarząd Główny Towarzystwa.
 2. Kadencja Redaktorów czasopism trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją władz naczelnych Towarzystwa.
 3. Redaktorzy czasopism organizują i zapewniają warunki pracy zespołom redakcyjnym:
  1. przedstawiają Zarządowi Głównemu wnioski w sprawie składu komitetu redakcyjnego i sposobu redagowania czasopisma,
  2. opracowują regulamin publikowania prac,
  3. w oparciu o recenzje dokonują selekcji nadesłanych prac w trosce o możliwie najwyższy poziom redagowanego czasopisma.
 4. Redaktorzy czasopism składają coroczne sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Głównemu.
 5. W razie zaistnienia czasowej bądź trwałej przeszkody w pełnieniu funkcji przez urzędującego Redaktora sposób rozwiązań porządkujących określa Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ VI

Oddziały Terenowe Towarzystwa

§35

 1. Oddziały Terenowe zwane dalej Oddziałami są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa.
 2. Oddział Terenowy powoływany jest przez Zarząd Główny uchwałą, która określa teren działania Oddziału.

§36

Władzami Oddziału Terenowego są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§37

 1. Kadencja władz Oddziału trwa nie dłużej niż 4 1ata.
 2. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
 3. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 4. W razie zmniejszenia składu osobowego stanowiący organ władzy może dokooptować do swego grona nowych członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby statutowego składu.

§38

Walne Zebranie Członków Oddziału

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału:
  1. w terminie poprzedzającym, co najmniej 2 miesiące Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa,
  2. z powiadomieniem członków Oddziału o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem zebrania.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołane w drugim terminie władne jest podejmować prawomocne uchwały bez wymaganej liczby członków określonej w § 33 ust. 3.
 5. Walnemu Zebraniu Członków Oddziału przewodniczy członek Oddziału zaproponowany przez Zarząd Oddziału i przyjęty w głosowaniu jawnym przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów.
 7. Z głosem doradczym mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków Oddziału:
  1. członkowie naczelnych władz Towarzystwa nie zrzeszeni w Oddziale zwołującym Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. członkowie honorowi,
  3. zaproszeni goście.

§39

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Władz Naczelnych Towarzystwa,
  3. na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  4. na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§40

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z postanowieniami i uchwałami Władz Naczelnych Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,
 3. wybór zgodnie z przyjętym regulaminem wyborczym:
  1. przewodniczącego,
  2. członków Zarządu Oddziału,
  3. członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 4. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa,
 5. zatwierdzanie wniosków i postulatów zgłaszanych na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa,
 6. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Oddziału oraz podejmowanie w tym zakresie odpowiednich uchwał i postanowień.

§41

Zarząd Oddziału i jego Prezydium

 1. Zarząd Oddziału wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w liczbie 6-12 osób zależnie od zakresu działalności i potrzeb Oddziału.
 2. Funkcję Przewodniczącego Oddziału można pełnić nie dłużej niż przez dwie, następujące po sobie, kadencje.
 3. W razie zaistnienia czasowej lub trwałej przeszkody w pełnieniu funkcji przez urzędującego przewodniczącego funkcje jego pełni wice-przewodniczący.
 4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje przewodniczący, ilekroć zajdzie tego potrzeba, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie wice-przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd określa następnie zakres obowiązków poszczególnych członków i ustną skład Prezydium.
 6. W posiedzeniu Zarządu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym członkowie władz naczelnych Towarzystwa, członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału, zaproszeni eksperci, doradcy i goście.

§42

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, kierowanie jego działalnością i realizowanie celów Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz Naczelnych Towarzystwa,
 2. przedstawianie do akceptacji Zarządowi Głównemu tematyki i terminów organizowanych sympozjów i konferencji naukowych,
 3. przyjmowanie i skreślanie członków, prowadzenie na bieżąco ich ewidencji oraz pobieranie składek członkowskich,
 4. powoływanie i rozwiązywanie Sekcji Specjalistycznych Oddziału oraz nadzorowania ich działalności,
 5. powoływanie doraźnych komisji problemowych na rzecz spełniania statutowych celów Towarzystwa bądź własnego programu Oddziału,
 6. zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny określonych w regulaminie działalności finansowej Towarzystwa,
 7. zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków o nadanie godności członka honorowego, wyróżnianie medalem pamiątkowym im. Józefa Brudzińskiego oraz innych odznaczeń dla członków Oddziału,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału i przedstawianie na nim sprawozdań ze swej działalności,
 9. zwracanie się do Zarządu Głównego z wnioskiem o udzielenie zgody na podjęcie działań, o których mowa w § 8 pkt 13.

§43

 1. Działalnością Oddziału pomiędzy posiedzeniami Zarządu Oddziału kieruje jego Prezydium.
 2. Prezydium jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej 3 członków, w tym przewodniczącego.
 3. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału.

§44

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału:
  1. czuwa nad przestrzeganiem statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału,
  2. kontroluje gospodarkę finansową oraz działalność merytoryczną władz Oddziału.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału może występować z:
  1. wnioskami pokontrolnymi,
  2. wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Oddziału bądź jego Prezydium,
  3. wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków Oddziału.
 4. Komisja Rewizyjna Oddziału składa Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdanie ze swej działalności oraz występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach władz Oddziału,
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

§45

 1. O zmianach siedziby bądź składu osobowego Władz Oddziału Terenowego należy zawiadomić w terminie 14 dni:
  1. Zarząd Główny Towarzystwa,
  2. właściwy terenowo oddział administracji państwowej.

ROZDZIAŁ VII

Sekcje specjalistyczne

§46

 1. Sekcja Specjalistyczna zwana dalej Sekcją skupia członków Towarzystwa zainteresowanych określoną dyscypliną medycyny wieku rozwojowego, zrzeszonych i opłacających składki w Oddziałach Terenowych.
 2. Przystąpienie do Sekcji następuje na drodze pisemnej deklaracji złożonej przez członka zwyczajnego Władzom Sekcji.
 3. Członkostwo Sekcji ustępuje w wyniku:
  1. rezygnacji z przynależności do Sekcji zgłoszonej Władzom Sekcji,
  2. utraty członkostwa Towarzystwa.
 4. Sekcję powołuje:
  1. przy Oddziale Terenowym - Zarząd Oddziału na wniosek, co najmniej 10 członków,
  2. Ogólnopolską - Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Sekcji działających przy Oddziałach Terenowych.
 5. Strukturę organizacyjną Sekcji Ogólnopolskiej określa regulamin opracowany przez Zarząd Sekcji i zatwierdzony przez Zarząd Główny.
 6. Rozwiązanie Sekcji następuje na mocy uchwały Zarządu, który ją powołał. Sekcja rozwija zainteresowania i upowszechnia postęp wiedzy w określonej dyscyplinie medycyny poprzez:
  1. organizację posiedzeń naukowo-szkoleniowych i kursów dokształcających,
  2. organizację sympozjów i konferencji naukowych,
  3. współudział w działalności wydawniczej Towarzystwa.

§47

 1. Władzami Sekcji są:
  1. na poziomie Sekcji Oddziału - Przewodniczący Sekcji,
  2. na poziomie Sekcji Ogólnopolskiej - Walne Zebranie członków Sekcji, Przewodniczący, Zarząd Sekcji oraz Komisja Rewizyjna Sekcji.
 2. Władze Sekcji wybierane są przez Walne Zebranie Członków Sekcji.
 3. Kadencja władz Sekcji trwa nie dłużej niż 4 lata.

§48

 1. Walne Zebranie Członków Sekcji zwoływane jest przez Zarząd Sekcji:
  1. z inicjatywy własnej,
  2. na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.
 2. Walne Zebranie Członków Sekcji:
  1. rozpatruje i przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji oraz podejmuje na wniosek Komisji Rewizyjnej Sekcji uchwałę w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Sekcji,
  2. dokonuje wyboru zgodnie z przyjętym regulaminem wyborczym: przewodniczącego, 5-7 osobowego Zarządu Sekcji oraz 3 osobowej Komisji Rewizyjnej Sekcji,
  3. wybiera delegatów Sekcji na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa,
  4. zatwierdza wnioski i postulaty zgłaszane na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.

§49

 1. Działalnością Sekcji pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Sekcji kierują Przewodniczący i Zarząd Sekcji, którzy:
  1. reprezentują Sekcję na zewnątrz oraz wobec władz naczelnych Towarzystwa,
  2. opracowują roczne plany działalności Sekcji, określają tematykę i terminy organizowanych sympozjów i konferencji naukowych oraz przedstawiają je do akceptacji Zarządowi Głównemu Towarzystwa,
  3. składają sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
  4. odpowiadają za przestrzeganie regulaminu działalności finansowej Towarzystwa,
  5. prowadzą na bieżąco ewidencję członków Sekcji,
  6. zgłaszają do Zarządu Głównego wnioski o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa, wyróżnienia medalem pamiątkowym im. Józefa Brudzińskiego oraz innych odznaczeń dla członków Sekcji.
 2. Zarząd Ogólnopolskiej Sekcji Specjalistycznej ma prawo zwracać się do Zarządu Głównego z wnioskiem o udzielenie zgody na podjęcie działań, o których mowa w § 8 pkt 13.

§50

 1. Komisja Rewizyjna Sekcji czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu działalności finansowej Towarzystwa przez Zarząd Sekcji.
 2. Komisja Rewizyjna Sekcji występuje wobec Walnego Zebrania Członków Sekcji z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji.

ROZDZIAŁ VIII

Wyróżnienia i nagrody

§51

 1. Towarzystwo posiada medal honorowy im. Józefa Brudzińskiego (brązowy i srebrny) przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i medycyny wieku rozwojowego. Osoby wyróżnione tym medalem uprawnione są do noszenia odznaki członkowskiej w kolorze złotym. Tryb przyznawania medalu honorowego im. Józefa Brudzińskiego określa regulamin.
 2. Członkostwo honorowe Towarzystwa przyznawane jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów osobom wybitnie zasłużonym dla medycyny wieku rozwojowego lub dla Towarzystwa. Kandydatury osób zasłużonych zgłaszają Oddziały Terenowe i Zarząd Główny.
 3. Tryb przyznawania członkostwa honorowego oraz wzór dyplomu określa regulamin ustalony przez Zarządu Głównego.
 4. Członek honorowy Towarzystwa posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 5. Członkostwo honorowe wygasa poprzez dobrowolne zrzeczenie się, zgłoszone na piśmie Zarządowi Towarzystwa.
 6. Towarzystwo może ustalić wyróżnienia i nagrody i przyznać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów statutowych Towarzystwa lub dla samego Towarzystwa. Są to następujące nagrody: Ambasadora Pediatrii dla osób fizycznych, wspierających działalność statutową Towarzystwa oraz Przyjaciela/Partnera Pediatrii dla osób prawnych, wspierających działalność statutową Towarzystwa. Regulamin przyznawania nagród ustala Zarząd Główny PTP.

Rozdział IX

Majątek Towarzystwa

§52

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.
 2. Dochody Towarzystwa mogą stanowić następujące źródła:
  1. składki członkowskie,
  2. zapisy, dotacje i darowizny,
  3. wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,
  4. dochody z działalności gospodarczej.
 3. Środkami majątkowymi Towarzystwa dysponuje:
  1. Zarząd Główny,
  2. Zarządy Oddziałów Terenowych i Zarządy Ogólnopolskich Sekcji Specjalistycznych w ramach uprawnień określonych w regulaminie działalności finansowej Zarządu Głównego.
 4. Zarządy Oddziałów Terenowych i Ogólnopolskich Sekcji Specjalistycznych nie mogą zaciągać zobowiązań finansowych bez pisemnej zgody Zarządu Głównego.
 5. Zarządzanie funduszami Towarzystwa określa regulamin działalności finansowej Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ X

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§53

 1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, podjętej większością, co najmniej 2/3 głosów w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jego majątek.